آیا خوابیدن جلوی تلویزیون روشن بد است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۸:۵

آیا خوابیدن جلوی تلویزیون روشن بد است؟

انجام این کار علاوه بر مضراتی که برای خود تلویزیون دارد اثرات سوئی نیز برای سلامتی دارد.
خوابیدن جلوی تلویزیون روشن به این معنی است هنوز هم در معرض دریافت اشعه آبی که از وسایل الکترونیکی متساعد می شود هستید.
این کار باعث می شود که از کیفیت خواب شما کاسته شود و همین تولید ملاتونین در بدن را سرکوب می کند و مدت زمان به خواب رفتن را نیز افزایش می دهد.